ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

โจโฉ เสียงธรรม

เสียงอ่านหนังสือโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม (โจโฉ เสียงธรรม) || ; ดาวน์โหลด Mp3 ได้ที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| สนับสนุนชมรมผลดี ร่วมเป็นเจ้าภาพเสียงอ่านทุกเรื่อง-พร้อมเพย์ 0919796696 หรือเลือกซื้อสินค้าที่ www.jzserum.com ขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศล พ้นทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้น เจริญด้วยสติ สมาธิ ปัญญา บรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้นะครับ.. "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอบพระคุณที่เห็นประโยชน์ในงานที่ทำ และร่วมสนับสนุนในการเผยแผ่ธรรม อันส่งผลต่อคนอีกมาก ที่กำลังทุกข์กับภัยแห่งวัฏสงสารอันยาวนานแสนนานนี้

Categories: Arts

Listen to the last episode:

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตโต  || ตอน.. ชีวิตคืออะไร บทที่ ๒ “อายตนะ ๖” (แดน/ทางรับรู้ คือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจ)  หนังสือพุทธธรรม  เป็นหนังสือที่ประมวลข้อธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา  จากพระไตรปิฎก และคำภีร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  มาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ ควรสละเวลาศึกษาให้ได้ทั้งหมดสักครั้งในชีวิต || อ่านต้นฉบับหนังสือได้ที่ https://www.watnyanaves.net  || แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ เริ่มด้วย.. "บทเริ่มต้นพุทธธรรม" เป็นอันดับแรก (จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕)


อายตนคืออะไร ประกอบและสัมพันธ์กับอะไรบ้าง , ประเภทของความรู้ ,ความถูกต้อง-ผิดพลาดของความรู้ (สัจจะ ๒ ระดับ,วิปลาส ๓) , พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะ , คุณค่าทางจริยธรรม-การรู้เข้าใจและปฏิบัติต่อเรื่อง อายตน ให้เกิดประโยชน์ , และบันทึกพิเศษเรื่อง ปัญญา ๓


จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก

ครอบครัว สินธวัชต์

ครอบครัว เอี่ยมวงศรี

ชูวิทย์ ศรีโภคา

ดาวุธ จันทร์ศิริ


เจ้าภาพรอง

ครอบครัว บุ๊ปลิซ

เรืองศรี รักไพรสุเทพสิริ

อนันต์​ & มะลิวัลย์​ แสงโสรจสุข


ร่วมจัดทำโดย..

ชาตย์จิณณ์วรา นิธิวุฒิเดช

วิภาภัทร์ ธิโนชัย

อุไร ศรีเมือง

รักชนนท์ จนิตส์

พนอมรักษ์ เพชรเสถียร

ครอบครัว หยองเอ่น

ฤทธิ์ธี โตดวง

ผณินทร อัศวศิริวิลาศ


สุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ

ครอบครัว ทรงพล

ครอบครัว มาตโสภา

ครอบครัว แทนม้วน

กรสิริ อังกุลานนท์


สุภิญญา จารุรัตน์กิจ

บัวสด ชัยเมือง

ปุณณพินทุ์ สุขกลึง

กฤติยาณี พานพิศุทธ์


ภารดี สมานสุวรรณ

ภัทรพล ไชยพนากุล

พัชราภรณ์ ภัทรวรคุณ

ธันย์สิตา วัฒนสุนทรฤทัย

นัชชา อภิวราวุฒิ

ฉัตรสุดา มนัส

--

อุไรวัลย์ สมิท

มยุรินทร์ Jitlawan

ภานุวัฒน์ สุกใส

รัตนอาภา อัตโตหิ

วีระยุทธ จับหมั่น

อังคณา มณฑาทิพย์กุล

ครอบครัว โถวสกุล

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์

ครอบครัว ลีลามณี

ครอบครัว ไชยรัตน์

ณภัทร พูลดำริห์

ธีรวุฒิ สายมาแก้ว

วรัลชญาน์ ศักดิ์ไชยเมธี

กัญ ศรีวิชชุพงษ์

ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม)


"ขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนาม"   ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา   ติดต่อ/ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำเรื่องต่อไป ดูที่ โจโฉ.net (คลิก)

Previous episodes

 • 167 - อายตนะ ๖ : พุทธธรรม ๒ (ทางรับรู้ของชีวิต) 
  Sat, 21 May 2022
 • 166 - ขันธ์ ๕ : พุทธธรรม ๑ ชีวิตคืออะไร 
  Sat, 07 May 2022
 • 165 - พุทธธรรม บทเริ่มต้น (กำเนิด ลักษณะ สิ่งที่ควรรู้ก่อน) 
  Sat, 23 Apr 2022
 • 164 - พุทธธรรม ภาพรวม 
  Mon, 18 Apr 2022
 • 163 - วิธีปฏิบัติต่อ..กรรมเก่า 
  Mon, 18 Apr 2022
Show more episodes

More australian %(arts)s podcasts

More international arts podcasts

Choose podcast genre